Znanstvene dose ke jaroslawa kaczynskega

Mini-Market Insoft je ista blagajna, ki je pripravljena za podjetja, ki se upravljajo iz centralnega urada omre¾ja. Vse dejavnosti osebja v skladi¹èih so osredotoèene na storitve za stranke in prodajo, druge stvari pa so avtomatizirane in zmanj¹ane. Trgovina s programsko opremo PC-Market Insoft v osnovnem in mini-marketu Insoft v trgovinah so re¹itve, ki so narejene z znanostjo o servisiranju mre¾e lastnih trgovin ali slu¾enju stvari v fran¹iznem modelu. V takem sistemu je vloga toèke, znaèilne za re¹itev Mini-Market, izpolnjena s programsko opremo PC-Market.

Zahvaljujoè tej konstrukciji imamo mo¾nost, da od ljudi samodejno pridobimo elemente in funkcionalnost programske opreme PC-Market. Centralna pisarna omre¾ja lahko nadzoruje delo vsake trgovine, opravlja analize in kaj se dogaja v njej, sprejema odloèitve o ponovnem natovarjanju trgovine z blagom, urejanjem sortimenta in cenami.

Kaj izbere sistem za mini trg Insoft?Sistemska plo¹èa Mini-Market Insoft se lahko uporablja na dotikalnih napravah. Izdelki so lahko specifièni in se lahko doloèijo parametri, lahko jim podate slike.

Zahvaljujoè vnosu dobav v svete in nadzoru pravilnosti dostave v trgovini s kolektorji prihranite veliko èasa.

Podpora za sisteme zvestobe, ki temeljijo na popustih in toèkah. Pravila so doloèena centralno in branje kartice samodejno odobri pravila o rabatih pri transakcijah.

Sistem bo kupil predogled statusa blaga v realnem èasu, tako da se lahko hitro odloèite za naslednjo dostavo ali prenos blaga med trgovinami.

Program Mini-Market Insoft podpira veèjeziène zmo¾nosti, ki vam omogoèajo uvedbo enotnega sistema za vse trgovske verige, ne glede na to, na kateri strani so.

Mini-Market Insoft poroèa celotno obdobje, vkljuèno kaj trgovinah so bili prihodki od prodaje ka¾e, koliko denarja, da si v valutah vseh trgovinah, ki so prejele mar¾o na prodanega blaga.