Vraeilo blagajne

Ozemljitev je najpomembnej¹i dejavnik pri vseh elektriènih napravah. Vsi mislijo, da v ozemljitvenih ¾icah ni napetosti, v njih ne bi smelo biti toka elektriènega toka, èeprav je dovolj drugaèen .... V vsaki hi¹i ali v obratovanju je na stotine metrov ozemljitvenih ¾ic in za kaj? Ali je zaradi dejstva, da je stanovanje prizemljeno, v njem ni elektriène energije, ko z njo ni prikljuèeno niè? Kdaj je pomembno ozemljiti celoten sistem o¾ièenja? Èe ¾elite vedeti, kak¹ne so reakcije na te dogodke, preberite ta vpis do konca.

http://denta-s.eu Denta SealDenta Seal - Najboljša zobna pasta za čiščenje zob in obnavljanje s snežno belim sijajem!

Kaj pomeni, da je elektrièna napeljava ozemljena? Dober odgovor najdemo v samem vpra¹anju, vendar bomo tako dobro razlo¾ili, kako lahko. V vsaki hi¹i, v kateri so poleg faznega in nevtralnega vodnika ¹e vtiènice, so izdelane tudi ozemljitvene ¾ice. Za posamezne naprave ne dose¾ejo nobenega dela. Obstajajo za¹èitne cevi, ki se obièajno nahajajo v domaèem stikalnem bloku, in od tam so usmerjene na kovinski element, ki je prikljuèen na tla. Za kaj je osnova? Seveda, kot smo ¾e omenili, je ozemljitev za¹èitni postopek, ki je ¾e veè let povezan z lastnimi napravami. Drug razlog za dodelitev ozemljitve je delovni razlog, saj zahvaljujoè temu vsi naprave, ki jih sprejemamo v elektrarni, dobro delujejo. Èe ¾elite dovoliti uporabo tega modela kablov, morate imeti nove oznake. Izjemno pogost je PE - za¹èitni vodnik, ki je rumeno - zelen in PEN, ki je nevtralen proces, ki ima ¹e za¹èitno funkcijo. Ta kabel je modre barve. Tudi vtiènice, ki nimajo ozemljitvenega zatièa, imajo lastno za¹èito pred elektriènim udarom. Obièajno imajo taki vtièi oznako (dva prekrivajoèa se kvadrata, kar pomeni, da ju ni treba ozemljiti.