Varnostna pravila za uporabo eleza

Vse pogosteje se pogovarjamo o odsesavanju prahu Atex ali o ekstrakciji prahu skupaj z direktivo ATEX (ATmosphere EXplosible, ki je pravna ureditev Evropske unije, ki govori o standardih, ki jih je treba izdelati v izdelkih v nevarnih, predvsem izpostavljenih prostorih. za zaèetke.

Trenutno je vsaka jed, proizvedena v Evropski uniji, nevarna v skladu z informacijami ATEX. ATEX najprej doloèa vrsto uporabljenih materialov in uporabljeno konstrukcijo. Naprave, pri katerih je to pravilo oznaèeno s simbolom CE. Proizvajalec je odgovoren za razvr¹èanje nevarnosti in dodajanje oznak za doloèen izdelek. Zbiralniki prahu so naprave, ki so ¹iroko uveljavljene v industriji. Uporabljajo se predvsem za èi¹èenje finih delcev prahu. Med drugim se uporabljajo v obdelavi kovin za bru¹enje, dodelavo ulitkov, bru¹enje, poliranje. Zbiralniki prahu se uporabljajo tudi za obdelavo lesa, posebej za ekstrakcijo prahu in za obdelavo pra¹kastih materialov, predvsem kemiènih pra¹kov. Obstaja celoten postopek za oceno zdru¾ljivosti uèinkov v zvezi z eksplozivno varnostjo. To pogosto oceni neodvisni prigla¹eni organ. Med tak¹nim ugotavljanjem skladnosti se oblikuje vsa tehnièna dokumentacija, ki med seznamom direktiv, s katerimi je naprava primerna, vsebuje seznam dokumentov, ki so bili upo¹tevani pri izdelavi pripomoèka. Dokumentacija mora vsebovati in vsebovati informacije, ki so na voljo: kakovost ¹ole in naprave, maksimalna temperatura povr¹ine naprave, uporabljena za¹èita pred eksplozijami. ATEX mora biti prilagojen zahtevam doloèenega podjetja in vkljuèen v ¹tevilo njegovih uèinkovitih, logistiènih in èlove¹kih virov. Stro¹ki uporabe direktive ATEX so sorazmerno enostavni v primerjavi z gro¾njami, ki jih povzroèajo eksplozije.