Varnost v omre nih vajah

V teh èasih uporabljamo ¹tevilne tehniène dose¾ke. Vsepovsod smo nabavljeni z elektroniko, ki deluje bolj udobno in dosega povsem nove cilje, kot je bilo na istem mestu pred dvajsetimi leti. Nenehno se pribli¾ujemo pomembnej¹emu udobju, zato gradimo lastne ukrepe za tehnolo¹ke novosti, ki veliko prispevajo k elektroniki.

Na ¾alost je za nas pomembno, kako je oprema narejena in tudi èe je ne bomo uèili. Vendar pa je vredno razmisliti o elektrièni energiji, zaradi katere lahko uporabimo te naprave, ne bojte se, da se nam bo kaj zgodilo, ker nam za¹èita pred elektriko zagotavlja ozemljitev.

Elektrièna energija je na¹a vrsta industrije, ki hitro raste. ©ele v zadnjem delu bomo spoznali ozemljitev, fazo in ¹tevilna druga vpra¹anja, ki nam bodo v bli¾njem normalnem ¾ivljenju lahko koristila. Nana¹a se na sedanjega, ki ga imamo z odjemalci elektriène energije, prvotne vrednote te znanosti pa naj nas naredijo privlaèno.

Izjemno pomemben vidik v lastnih domovih je ozemljitev. Toda vsaka vtiènica za elektriko ima zdaj vgrajen terminal za zemljo. Torej je videti v napravah, ki si ¾elijo tak¹ne sponke same. Primer takega orodja je lahko varilec, ki ima vedno loèen kabel, na katerem je vidna taka sponka. Vedno obstaja oblika sponke, ki vodi do kovinskega dela, ki je element ozemljitve.

Spona ali ozemljitvena sponka je zamenljiva serija, zato vas zanima ta del, èe vidimo, da je tak¹na sponka v na¹i opremi okvarjena, da sem v varilnem stroju. Tak¹ni terminali so opremljeni tudi z avtomobilskimi ¾icami, zato moramo biti pozorni na zadnje, èe faze niso preveè toène, vendar jih vèasih ni treba zamenjati. Tak¹no spletno stran najdemo v trgovinah z elektrièno energijo, pa tudi v gradbeni¹tvu.