Tolmaeenje

Tolmaèenje razlaga naèrt za la¾jo komunikacijo med dvema osebama, ki ne komunicirajo v tem enem jeziku. Tako kot na katerem koli podroèju je tolmaèenje primerno za druge kategorije. Konferenèno tolmaèenje je ena izmed njih. In na kaj se zana¹ajo in kako jih uporabljajo?

Kaj je konferenèno tolmaèenje?Take konference se obièajno izvajajo v konferenènem mediju. Lahko se prika¾ejo na razliènih razpravah ali pomembnih poslovnih sreèanjih. Lahko je med njimi, da dajejo tolmaèenja zaporedno ali soèasno. Èe je po drugi strani vrednost ¾ensk iz drugih dr¾av veèje vrednosti, potem so obièajno sprejete simultane interpretacije. Ti zaporedni so vse manj uporabljeni, ker ne prina¹ajo resnièno lepih izdelkov.

Institucionalni in notranji trgPrena¹amo tudi konference na dve vrsti trga. Gre tudi za institucionalni trg, ko je tudi lasten. Mednarodne institucije, kot je EDC, pogosto organizirajo veèjeziène sestanke. Potem se prevod iz nekaterih drugih jezikov izbere na vnaprej doloèen materni jezik prevajalca. Taki tolmaèi morajo zato pokazati veliko znanja in praktiènih ve¹èin. Ni dovolj, da tukaj govorimo samo angle¹ko. Dober konferenèni tolmaè mora biti tekoè v razliènih jezikih. Zahvaljujoè sedanjosti bo samodejno prevajal celotne konference, ne glede na to, kdo jih dobi. Ko gre za zasebni trg, je celotna situacija videti nekoliko drugaèna. Zasebne ustanove ponavadi raje dvojeziène sestanke. Na takih konferencah sodelujejo tudi liki iz dveh drugih dr¾av. Na sestanku so prevajalci, ki govorijo le dva posebna jezika.

®elite postati prevajalec?Torej, èe razmi¹ljamo o tem, da bi postali sami prevajalec, bi morali raz¹iriti na¹e znanje glede te toèke. Tolmaèi ¾e naèrtujejo svoje podkategorije. Èe se ¾elimo ukvarjati s konferenènim tolmaèenjem, moramo imeti res veliko znanja. Govoriti moramo vsaj v nekaterih tujih jezikih. Zaradi tega bodo mednarodne institucije z veseljem uporabile njihove storitve. Vendar, èe bomo igrali zanje, bomo hitro izbolj¹ali na¹e raziskave in ¾enske upajo, da bodo dosegle ¹e bolj¹e delo.