Storitve davenih blagajn

Storitev blagajne je potrebna ne samo med odpovedmi opreme, ampak tudi med obveznim blagajni¹kim èekom, ko zaènemo in zapiramo poslovanje. Skupaj z zakonom je lahko oseba, ki jo v primeru odpovedi blagajne spremeni, èlovek storitvene enote, ki sam preveri ustrezna pooblastila. Zelo pogosto je pridobivanje pravic naslednje:

dovoljenja:- podjetje, ki servisira, zaprosi prodajalca blagajne z mo¾nostjo vzpostavitve sodelovanja in uvedbe koncesijske pogodbe, \ t- po pridobitvi soglasja usmerja vsaj dve osebi na certifikacijsko usposabljanje, ki se konèa z izpitom. Med usposabljanjem tehnik pridobi dovoljenje za vse vrste fiskalnih naprav, ki jih dobimo v ponudbi proizvajalca.- po odliènem zakljuèku testiranja servisni tehnik dobi osebno in foto-dokazno osebno izkaznico tudi za peèat za uporabo peèata na fiskalnem modulu. Proizvajalec pa po drugi strani seznani serviserja s seznamom oseb, ki so upravièene do garancijskih in negarantnih popravil ter potrebnih tehniènih pregledov, in svoje podatke po¹lje tudi davènemu uradu.

Trivia:Pravica je za eno leto in izhaja iz doloèene vrste blagajne - konèni teèaj ne daje serviserju pravice do popravila vseh fiskalnih naprav enega proizvajalca, temveè le za odpravo odloèitev o izbranih modelih.Servisni tehnik je odgovoren za vsakodnevno zagon svojih kompetenc, tako da zaène z metodami izdelkov, vsako leto pa mora proizvajalcu pisati o podalj¹anju obdobja veljavnosti.Zahteva, zapisana v koncesijski pogodbi, je zmo¾nost podjetja za vzdr¾evanje skladi¹èa rezervnih delov ter nadzornih in merilnih naprav in opreme. Poleg tega je slu¾ba odgovorna za oskrbo uporabnikov z potro¹nim materialom, ki jih je ustvaril proizvajalec.Poobla¹èeni serviser, ki ne opravlja storitev blagajne v valuti do pravega, nima dovoljenja za gojenje dnevnika, mora proizvajalcu predlo¾iti tudi kartico. Serviser lahko slu¾i davènim blagajnam, vendar le, èe je podjetje, povezano s koncesijsko pogodbo proizvajalca.