Stopnja tveganja eksplozije

Direktiva 94/9 / ES (ATEX je normativni del, ki je usmerjen na naprave in metode nadzora. Obravnavane naprave so osrednje usmerjene k njihovi uporabi na obmoèjih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije metana ali premoga. Ta direktiva je dokument Evropskega parlamenta in Narade z dne 23. marca 1994.

https://hair-sry.eu/si/

V lokalnem pravnem sistemu pa je bila vzpostavljena na podlagi Odloka ministra za gospodarstvo z dne 22.12.2005. UL ©t. 263, toèka 2203 Glavni namen informacij je najprej pribli¾ati zakone dr¾av èlanic, ki uporabljajo orodja in metode varstva podatkov za uporabo na obmoèjih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije metana ali premogovega prahu. Vendar pa direktiva velja tudi za naprave in za¹èitne sisteme, ki se zaènejo uporabljati na potencialno eksplozivnih razdaljah. Hkrati je treba opozoriti, da se informacije hkrati nana¹ajo na varnostne, kontrolne in regulacijske naprave. Te posode se konèajo izven obravnavanih obmoèij in povzroèajo nekaj funkcionalnosti orodij in za¹èitnih sistemov, ki se spro¾ijo v potencialno eksplozivnih atmosferah.Obstajajo izjeme od direktive ATEX. Obravnavana volja se med drugim ne ujema z zdravili, ki se uporabljajo v medicini. Prav tako se ne da v opremo za gospodinjstvo, osebno za¹èitno opremo, ladje ali transportno opremo.Ta pravni akt Evropske unije ima posebne zahteve, ki so podane v posameznih standardih. Poleg tega klasificira potencialno eksplozivne sfere, ki so znane v Dodatku ¹t. Tudi k opombi 1999/92 / ES ATEX137 z dne 16.12.1999 "O ustreznih zahtevah za poveèanje varnosti in zdravstvenega nadzora delavcev, ki bi lahko bili v praksi izpostavljeni velikosti z eksplozivno vsebino".Naprave in za¹èitni slogovi so lahko predmet drugih direktiv, ki se nana¹ajo na drugaèen videz in kaj dodatno omogoèa, da se na njem nahaja oznaka CE. Ta znak mora biti oèiten, jasen in trajen.Sedanjo direktivo bo nadomestilo novo naèelo ATEX 2014/34 / EU. Obramba poteka 20. aprila 2016.