Stara in sodobna medicina

Danes zelo hitro uveljavljeno zdravilo, ki je ¾e dalo odgovor na eno vpra¹anje, ki ga postavlja naravni svet, je bilo nekoè samo intuitivna dejavnost, ki temelji na ljudskih preprièanjih in èarovni¹tvu. Priprava ka¹e iz pajèevine, ki je bila skupaj s kruhom, naj bi olaj¹ala bolezni, ki so bile izpostavljene pred veè sto leti. Pogoste obrede so slavili ¹amani ali babice, ki so delovale z zeli¹èi. Razmislite o sebi & nbsp; vendar lahko & nbsp; lahko bodisi ne placebo uèinek deluje & nbsp; na ljudi, ki obstajajo v oddaljenih èasih.

Uèinek, ki smo mu podvr¾eni celo uro, brez katerega zdravilo res ne bi moglo obstajati.Izjemno pomembna naprava, ki je spro¾ila dvome o tem, kaj v resnici naredi va¹ sistem obèasno èudno, je postala mikroskop. Veliko let izdelave in prizadevanj za najbolj pristno, najbolj uèinkovito in najbolj natanèno delovanje instrumenta, ki je mikroskop, lahko s prostim oèesom opazujemo ustrezne informacije iz industrije biologije, lahko pa tudi prepoznamo mikroorganizem, ki je virus ali bakterija, ki visi v na¹em zdravju in vèasih celo ¾ivljenje. Z mikroskopom lahko vidimo celo delce velikosti, ki so neverjetno mikroskopske velikosti nano. Takrat si zaslu¾imo tudi nanotehnologijo, ki ima velik dele¾ v eni konstrukciji zelo natanènih mikroskopov nove generacije, kar je omogoèilo iskanje novih gro¾enj, ki ogro¾ajo njihovo delovanje.Neverjetna natanènost naprave, ki je mikroskop, je pomenila, da lahko i¹èemo inovativne re¹itve za ¹e nove bolezni, ki dvigujejo na¹e sorodnike, prijatelje in poleg tega tudi nas. ©iroka paleta zdravil in novih zdravil, ki jih najdemo na farmacevtskem trgu, je zadnja, ki ni problem neznanja o mikrobiologiji, ampak njen sistem poleg loèenega, specifiènega obna¹anja na doloèenem zdravilu. Dejstvo je tako cena, ki jo moramo plaèati za zdravljenje. Pomembne in stare terapije ne bodo omogoèile okrevanja, kljub ponudbi, ki nam jo pi¹e farmacevtska industrija. Vendar pa bi moralo biti enako upanje in kupiti, da se bomo nekega dne znebili vsega zla, ki ga svet postavlja pred nas, da bo farmacevtska industrija resnièno neverjetno znanje in bo ohranila svet od kuge, ki je bolezen. Bolezen, ki hitro unièi cele skupnosti od zaèetka zgodovine in unièi ¾ivljenje.