Spolni organi noseeega otroka

Vaginalna biocenoza je diagnostièno vpra¹anje, ki bo ocenilo èistost vagine, njeno biologijo, floro in razmaz. Biocenoza so mikroorganizmi, ki se pojavijo v vaginalnem epiteliju, ki prispeva k optimalnemu delovanju ¾enskih reproduktivnih organov. Najpomembnej¹e je ohranjanje pravilne biocenoze, ideja pa je operacija, neupo¹tevanje higiene, ravni hormonov, nenadzorovana uporaba antibiotikov in spolne metode.

Biocenoza vagine je sestavljena iz pridobivanja brisa iz luknje v predmetu za testiranje izloèanja. Zaradi tega je treba omeniti, kak¹ne mikrobiolo¹ke metode se pojavljajo v pedigrejih in ali so se gnezdile vse patogene ali vnetja. Biocenoza je vsekakor mogoèe ugibati brez napotnice zdravnika. ®enska mora izpolnjevati ta standard, ¹e posebej, èe ima simptome vnetja, ki povzroèa srbenje srbenja in vulvarja, izcedek iz no¾nice in vnetje seèil. V taki re¹itvi lahko poteka vaginitisa uspe¹no obvladamo. Ne morete uporabljati nobenih vaginalnih zdravil ali jemati antibiotike v katerikoli obliki eno uro pred vpra¹anjem. Tudi spolni odnos je treba prekiniti dva dni pred naèrtovanim pregledom. Meseène krvavitve iz genitalnih metod so ¹e vedno razlog, zakaj se ne morete pribli¾ati biocenozi. Èe i¹èe ¹tudijo, vaginalno biocenozo opravi ginekolog na ginekolo¹kem stolu. Bris, bris ali urinarni trakt dobite s tanko ¾ico ali zlo¾encem. Test je neboleè, vendar se lahko v vnetnih oblikah uporabi nekaj nelagodja. Poroka ne traja dolgo, samo nekaj trenutkov. ®ica z vaginalnim izloèkom se pregleda pod mikroskopom toèno na toèki detekcije mo¾nih patolo¹kih mikroorganizmov. Na ¾alost je invazivni pregled, potem se lahko obleèete in se vrnete k na¹im vsakodnevnim nalogam. Pravilen rezultat, ki ga vsaka ¾enska prièakuje, mora pokazati prisotnost bakterij, ki proizvajajo kisline. Èe obstajajo ene bakterije in bele krvne celice, smo ¾e v drugi fazi. Iz èakalne vrste v tretji fazi je majhen razvoj bakterijske flore in veliko ¹tevilo patolo¹kih mikroorganizmov. V èetrti fazi pa so glivice ali trihomone.