Rezalnik z regulacijo hitrosti

Atex usposabljanje ali obseg usposabljanja se razvija in izbolj¹uje glede na potrebe doloèene institucije ali organizacije. Naslednji seznam prikazuje najpomembnej¹a vpra¹anja, na podlagi katerih se oblikuje konèni naèrt usposabljanja. Ta seznam se lahko v nekaterih primerih raz¹iri na druga vpra¹anja.

Atex usposabljanje vkljuèuje:pravne podlage v povezavi z eksplozivno varnostjo: direktiva 137 ATEX in nacionalna ureditev,Direktiva ATEX95 in nacionalni predpisi; & nbsp; vzajemni odnosi med direktivama ATEX137 in ATEX95,pravna podlaga za po¾arno varnost: Odlok Ministrstva za notranje zadeve in upravo z dne 7. 6. 2010 o po¾arni za¹èiti prostorov, objektov in stanovanj; medsebojni stik z informacijami ATEX137,osnovna pravila za ocenjevanje in vzpostavitev eksplozijsko ogro¾enih obmoèij; ekstremna ocena primernosti eksplozivnih parametrov plinov, tekoèin in hlapov prahu,elektrostatièna ozemljitev - pomen te¾av, formul in praktiènih tehnolo¹kih re¹itev,vrste eksplozijske za¹èite, ki se uporabljajo v sektorju, in osnovne resnice po lastni izbiri; osnovna pravila za za¹èito procesnih naprav pred nevarnostmi eksplozije,primeri enot, ki prikazujejo uèinkovitost uporabe posameznih sistemov za za¹èito pred eksplozijami,glavna naèela pisanja o varnem delovanju in delovanja stroja na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije,primeri eksplozij v industriji,stopnjo in razpolo¾ljivost prezraèevanja ter obmoèje eksplozijsko ogro¾enega obmoèja, na primer plinskih naprav, vodika, plina propan-butan, acetilena; polnilne toèke za baterije, omarice za skladi¹èenje kemikalij,elektrièni stroji v potencialno eksplozivnih atmosferah - splo¹ne smernice za pritrdilne naprave, \ tgro¾njo nevarne nesreèe v sektorju; izbrane te¾ave, povezane s skladi¹èenjem, odstranjevanjem prahu, sistemi za ravnanje s premogom v elektrarnah, omejitve v zvezi z uporabo sistema za razbremenitev eksplozij,nevarnostih eksplozivnih procesov na vodih biomase.