Navodila za blagajno elzab k10

Blagajna novitusa je oznaèena osebam, ki izvajajo zasebne dejavnosti, njihov dohodek pa presega vrednosti, ki jih je naroèilo Ministrstvo za finance.

V sistemu dneva je treba izdati potrdilo za vsak izdelek, ki ga kupi uporabnik, ki je nato podlaga za reklamacijo kupcu, za gospo, ki opravlja dejavnost, pa je platforma za vraèilo z naslovom davka.

Da bi to povzroèili, je potrebno dnevno tiskati dnevna fiskalna poroèila in meseèna fiskalna poroèila. Fiskalno poroèilo (ali dnevno ali meseèno je pismo, ki ga izda blagajna, ki vsebuje tako imenovani promet in znesek davka v doloèenem èasovnem obdobju (dan ali cel mesec, pri èemer so doloèene davène stopnje in prodaja odpravljene iz davka. Namen takega poroèila je prikaz dnevnega ali meseènega bruto dohodka, pri èemer se navedejo razliène stopnje DDV.

Kdaj natisniti poroèila blagajne?

Kot se je zgodilo, obstajajo dva naèina fiskalnih poroèil: dnevno in meseèno. Kot navaja eno ime, se poroèila iz blagajne dnevno odsevajo dnevno in enkrat v maju o rezultatu.

Dnevno fiskalno poroèilo je na prodajno re¹itev dano na doloèen datum, nazaj ali do 24:00. Mo¾no ga je natisniti tudi kasneje, vendar pred prvo prodajo naslednji dan. Vendar pa morate biti prisotni s trenutnim, da bo tisk po polnoèi ¹tel ¹e en datum. Dnevno fiskalno poroèilo nam bo pokazalo znesek, za katerega so bili prodani izdelki tega pomembnega dne.

Davèni urad zahteva tudi meseèna fiskalna poroèila. Meseèna fiskalna poroèila je treba izdelati od enega meseca do polnoèi, pred prvo transakcijo naslednji dan, ki je zadnji mesec. Meseèno poroèilo je dejstvo, ki je natisnjeno na blagajni, ki vsebuje vsa predhodno tiskana dnevna poroèila. Tak¹no poroèilo nam ka¾e seznam uspehov prej¹njega meseca. Meseèno poroèilo je predlo¾eno le enkrat na mesec.

Èe bo dnevno ali meseèno poroèilo potekalo po polnoèi, pred prvo prodajo pa tudi v poroèilu, bo pri¹lo do ¹e enega trenutka, nièesar ne bo vznemirilo, ker ni potrebe po predlo¾itvi re¹itev v moderni zgodovini.