Napajanje v prenosniku

Kljub dejstvu, da je v stavbi miren dostop do novih virov energije, se vèasih zdi, da prostor v oskrbi z elektrièno energijo. Potem je situacija, ki jo obièajno morate biti konèni, in se lahko ukvarja z obema neuspehoma znotraj zgradbe in tudi z razlogi, ki bodo pokrivali dobavitelja energije. V takih trenutkih, ko ni elektrike, je treba v objektu vklopiti zasilno razsvetljavo. Zato je ¹e posebej pomembno, èe hi¹a ni gluha, in èlovek v njej bo naèrtovan v taki zadevi, saj je enostavno zapustiti zatemnjeno notranjost objekta.

Tak¹na razsvetljava je zdru¾ena z vzdr¾evanjem ustreznih zdravstvenih in varnostnih predpisov, ki jih je treba vkljuèiti v vsak objekt, ne glede na njegovo uporabo. Z njegovo pomoèjo je mogoèe natanèno oznaèiti koridorje in re¹itve za evakuacijo. Te svetilke zato uporabljajo minimalno napetost, na koncu pa je velika, tako da je treba re¹iti obe ulici, ko so piktogrami odgovorni za ljudi, ki bodo posku¹ali zapustiti objekt.Treba je omeniti, da se lahko tak¹ne svetilke ponujajo v zelo razliènih ohi¹jih, pravokotnih in ovalnih. Zahvaljujoè temu si jih lahko zagotovo prilagodite doloèeni stavbi in raèunate na zadnje, da bodo dobro delovali, kjerkoli bodo name¹èeni.

Pogosto se taka razsvetljava izda takoj s piktogrami, ki obve¹èajo tudi o izhodu iz evakuacije, o tem, kam naj sledijo, da bi lahko ¹li do njega, ko ste ga udarili. Vsaka stavba, ki je tako zalo¾ena, lahko zagotovi glavam, ki jo uporabljajo z veèjim obèutkom varnosti. Tudi v obdobju resniène gro¾nje bodo gostje lahko vzeli mir in se takoj odloèili za najkraj¹o mo¾no pot, ki jo bo prevzela.