Najvarnej e mesto v letalu

Èe govorimo o konceptu varnostne eksplozije, t.j. & nbsp; varnosti pri eksploziji, ni mogoèe navesti vseh smernic za zadnji element. Obstaja veliko podrobnih pravnih aktov, ki vplivajo na obravnavano temo. Predvsem je treba razumeti, da se doloèbe direktive ATEX nana¹ajo na dele¾e, ki so ¹e posebej izpostavljeni ognju ali kakr¹no koli eksplozijo, ki opozarja, da je treba na primer v rudnikih premoga in kjer koli obstaja nevarnost eksplozije metana ali premogovega prahu uporabiti naprave, ki izogibajo eksploziji in so dodatno oznaèeni s CE.

Za zadnjo te¾avo je veliko evropskih receptov in veliko poljskih predpisov. V Republiki Poljski so v prvi vrsti doloèene doloèbe o naèelih zaupanja in higiene dela ter odlok ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 v zvezi z minimalnimi zahtevami glede varnosti in zdravja pri delu, skupaj z mo¾nostjo za izpolnitev eksplozivnega ozraèja (Dz. 138, toèka 931.Ko govorimo o eksplozijski varnosti, je treba omeniti, da je v vseh prostorih, kjer obstaja tak¹no tveganje, delodajalec odgovoren za izdelavo dokumenta o za¹èiti pred eksplozijami. Tak dokument se lahko izvede tudi s strokovno oceno tveganja. Ne smemo pa pozabiti, da je predmet ponovnega pregleda modela v uspehu posodobitve urada za prakso.V sedanjih èasih je velik vpliv na varnost zaposlenih. Zato je po¾arna za¹èita zelo pomembna. Izdelava dokumenta, ki je protipo¾arni dokument, poteka na koncu vsakega obmoèja, ki je lahko izpostavljeno morebitnim eksplozijam. Hkrati so izdani za¹èitni ukrepi.Poleg tega mora imeti vsako delo na domu, ki je izpostavljeno nastanku po¾ara, sistem za prepreèevanje eksplozije. Ta metoda izhaja iz treh elementov. Najprej naj bi prepreèili v¾ig, ustvarjen v napravah. Naslednji je, da tlak v opremi dose¾emo v dobrem stanju, in tretjiè, da prepreèimo, da plamen, ki je bil kupljen preko cevi ali vodov, ni povzroèil sekundarnega po¾ara.Èe povzamemo, morate imeti koristno ¾ivljenje najpomembnej¹o stvar. Zato mora delodajalec upo¹tevati naèrte in varovati varnost zaposlenih.