Modna revija

Prej¹njo soboto je potekal prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je privabil najveèje ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci ustvarili za prihajajoèo sezono. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila izpopolnjena v najte¾ji komponenti in vse se je konèalo brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihova funkcija temelji na popolnoma pomembnih in zraènih tkaninah z ustreznimi barvnimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maxi krili. Poleg njih so spo¹tovanje prinesle tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za dekleta, med drugim, pletene klobuke z dolgimi kro¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je bila pripravljena dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene posebej za sve¾o slovesnost. Obleka je bila dana osebi, ki je nameravala ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih veè oblaèil iz zadnje zbirke. Dohodek iz te dra¾be bo prepu¹èen na¹i siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in praktiène akcije. Njeni lastniki so veèkrat postavili svoje izdelke na dra¾be, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk vsake tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a zbirka v tovarno prispela ¾e maja. Poleg tega je obvestil, da namerava blagovno znamko odpreti spletno trgovino, v kateri bi bile izpostavljene razliène zbirke kot v stacionarnih trgovinah.Dru¾inska modna blagovna znamka je sama po sebi med najbolj¹imi proizvajalci oblaèil na tem podroèju. Obstaja veè tovarn v celotni regiji. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem pa veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Ta funkcija obèasno usposablja zbirke v izmenjavah s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo tako hitro priznanje, da so tisti, ki so zjutraj ¾e pripravljeni, sestavljeni v velike èakalne vrste, ¹e preden so ustanovili trgovino. Te zbirke prihajajo iz istega dne.Izdelki tega imena iz veè let u¾ivajo veliko priljubljenost med prejemniki, veè na svetu, ko in v tujini. Pi¹e o njej, ne pada, ne da bi omenila moè nagrad, ki jih je prejela, in kaj i¹èejo, da so uèinki najvi¹je kakovosti.

Oglejte si lastno trgovino: Enkratno oblaèilo Poznan