Modna revija bizuu 2017

To soboto je bila razstava najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci naredili za sezono zdru¾itve. Med obèinstvom smo lahko celo identificirali veè znanih osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena razstava je ¹tela v najmanj¹em elementu in vse je potekalo brez ovir. V sredini smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihova sposobnost je bila uporabljena popolnoma odprta in obèutljiva tkanina z velikimi, barvite barve, vkljuèno z bomba¾, perilo in svila. Na¹i novinarji so se najbolj ukvarjali z zraènimi, barvitimi maxi krili v kolièini, ustvarjeni na kvaèkanju. Na njih so vplivale tudi èipke, romantiène obleke, obleèene bluze in vezeni bikiniji. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene klobuke s celotnimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke za nov boj. Obleka je bila dana osebi, ki je morala vzeti anonimnost. Poleg tega je bilo prodanih ¹e veè oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Prihodki iz te prodaje bodo poimenovani za bli¾nji otro¹ki dom. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in primerne akcije. Njegovi lastniki so se veèkrat prito¾evali nad na¹imi izdelki na dra¾bah, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija v revije pri¹la ¹ele v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da ima podjetje odprtje raèunalni¹kih podjetij, v katerem bi bile na voljo tudi druge zbirke, razen v stacionarnih dobièkih.Na¹a blagovna znamka oblaèil je ena najveèjih proizvajalcev oblaèil na svetu. V velikem svetu je veliko tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, vkljuèno z mnogimi vrhunskimi krojaèi, krojaèi in oblikovalci. V vsakem obdobju je ta vrednost videti v zbirkah znanih poljskih oblikovalcev. Te zbirke so seveda zelo priljubljene, da se tisti, ki so ¾e pripravljeni zjutraj, ¹e pred zaèetkom trgovine lahko prilagodijo v dolgih vrstah. Te zbirke gredo tisti dan.Izdelke sedanjega podjetja iz mnogih let so kupci cenili tako v dr¾avi kot v tujini. Pi¹e o njej, ne pade dol, da ne omenjam ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in ki priznavajo, da so pesmi najvi¹je kakovosti.

Oglejte si na¹o trgovino: Enkratno oblaèilo Poznan