Metalurgija prahu

Trenutno je metalurgija tisti del, ki prevzema ne le procese oblikovanja in oblikovanja plastike, temveè se ukvarja tudi s prouèevanjem skupin v makro moèi. V ta namen se obièajno dobijo poskusi na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. Vendar so se v metalurgiji uporabljale le relativno razliène metode mikroskopije. V dana¹njem èasu so nenadomestljivi pri delu z in¾enirskimi materiali. Danes so na tem podroèju najbolj znaèilni metalografski mikroskopi, ki se med drugim uporabljajo za iskanje kovinskih napak ali njihovih prebojev. Obstaja ista tehnologija slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki jih bodo kupili za opazovanje strukture na atomski stopnji, in svetlobni mikroskopi, ki jih odlikuje manj¹a poveèava. Opazovanja, ki jih izvajamo z uporabo omenjenih naprav, so izjemno pomembna, saj smo zaradi tega sposobni povedati druge vrste mikrorazpok v izdelku ali njihov zaèetek. Mo¾en je izraèun prispevka faze in natanèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko ocenimo tudi ¹tevilo in naèin vkljuèevanja, kot tudi mnoge druge pomembne sestavine, iz dejstva gledanja metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo specifièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar se lahko v perspektivi izognemo ¹tevilnim neza¾elenim neuspehom.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj smo zaradi tega sposobni zaznati materialne napake. Vendar pa je ravnanje s tovrstno opremo obèutljivo. Od zaèetka poskusa naj na njem opravljajo le usposobljene osebe.