Merila za ugotavljanje gospodarskih gro enj dr avi

Inovativna industrija uporablja veè deset tisoè vnetljivih in hitrih snovi. Parametri plinov in tekoèin v mnogih dejstvih so popolnoma prepoznavni in dokumentirani. Zato je opredelitev nevarnosti, ki so povezane z njihovo prisotnostjo v delovnem procesu, razmeroma zelo ranljiva. Polo¾aj je veliko bolj zapleten v uspehu selitve, skladi¹èenja ali predelave razsutega materiala. V mnogih primerih so na videz ne¹kodljive snovi, kot so moka, les, sladkor, kakav, aluminij ali dokument v prahu, velika nevarnost eksplozije.

Za odstranjevanje usedlega prahu s parketa, ravnih povr¹in ter orodnih in hodni¹kih konstrukcij se priporoèajo industrijski sistemi centralnega sesanja. Zato meni, da je naèrt za ohranitev higiene v delovnem okolju in edina za¹èita delovnih ljudi in strojev in naprav pred ¹kodljivimi uèinki prahu v sodobnem tveganju za pojav sekundarnih eksplozij. Vsako podjetje, ki upravlja industrijske naprave, mora izvesti namestitev v skladu z osnovnimi standardi, ki jih vsebuje direktiva.

Pomembna naloga centralnega sesanja:- varovanje zdravja in ¾ivljenja ¾ensk, ki hodijo na kraju samem zaradi ¹kodljivih uèinkov prahu.- za¹èita organizacij in orodij pred neuspehom pri uspe¹nem motenju prahu, \ t- varovanje stavb in ljudi, ki delajo, pred uèinki nenadzorovane eksplozije cvetnega prahu.

Nevarnost nevarnosti eksplozijeV primeru, da so v procesu vakuumiranja vkljuèene vnetljive ali eksplozivne snovi, plini, prah, tekoèe hlape ali hibridne me¹anice, obstaja velika nevarnost nenadzorovane eksplozije. Ta pojav povzroèa unièenje enote za prah in celotno enoto. Po statistiènih podatkih so filtracijske enote in cikloni vkljuèeni v dru¾ino naprav z velikim tveganjem eksplozije.

Centralno sesanje in eksplozivna varnostKot je navedeno zgoraj, je glavna naloga centralnega vakuumskega èi¹èenja zmanj¹ati tveganje sekundarne eksplozije z odpravo tako imenovanega ostanki prahu. Ta re¹itev, po eni strani, poveèa varnost naprave in po¾ara, naslednja pa omogoèa zmanj¹anje stro¹kov, povezanih z usklajevanjem procesne instalacije z zahtevami ATEX direktive. Upo¹tevati je treba samo to, da mora biti v primeru vnetljivega in eksplozivnega prahu namestitev centralnega sesanja v skladu z zahtevami ATEX direktive.