Konkurenco za polo aj blagajne

Pogosto lahko v podjetjih vidimo polo¾aj blagajne v ko¾ah sodobnega raèunalnika - pogosto z zaslonom na dotik - ter finanènim in fiziènim tiskalnikom ali èitalcem èrtne kode, ki je vgrajen v ¹tevec. Tak¹ne re¹itve so obièajno name¹èene v stacionarnih trgovinah in trgovinah, ki se ukvarjajo z gradnjo trgovin.

Veliko jih je, cene proizvodov se pogosto spreminjajo, nekateri izdelki pa se prodajajo tudi zasedeni. Zato obstaja potreba po raèunalni¹kih prodajnih evidencah in prodajnih transakcijah izdelka, tako da ga premaknete preko èitalnika kod in kliknete en gumb na raèunalniku.

Royal Gold Mask

Vendar pa ta informatizacija ni vedno potrebna. Na primer, èe hoèemo z majhno trgovino z nepremièninami, zelenjavo ali trgovino z zelo specifiènim asortimanom, tak¹no raèunalni¹tvo ne bo potrebno. V primeru, ko naroèamo nekaj ali ducat izdelkov enkrat na dva tedna in ker se vrsta sortimenta ne spreminja preveè, potrebujemo le fiskalni novitus majhen plus. Dovolj je, da porabite izbor na nekaj ali ducatih skupinah, vsaka z loèenim PLU-jem in roèno z lepljenjem etiket s cenami za vsak posamezen izdelek. V razmerah, ko je ta asortiman malo, hkrati ni veliko dela in z veseljem varuje morebitne spremembe v ceni ali kolièini blaga v dr¾avi.

Blagajna za majhno trgovino z nepremièninami je obvezna zahteva davènega urada. Èe trgovina dose¾e doloèeno raven dohodka, mora uporabiti to orodje. Vendar pa ima lastnik trgovine, èeprav je zavezan k registraciji tega zneska in ga uporabi za vsako transakcijo, izbran glede vrste blagajne. V primeru majhne trgovine z nepremièninami izberite najpreprostej¹i, najcenej¹i model blagajne, ki ni preveè funkcionalen in je preprost za uporabo. Vnaprej lahko domnevamo, da so to najpomembnej¹i kriteriji za nas pri nakupu blagajne in da se dolgo ne bodo spremenili.