Izjava o skladnosti za elektriene naprave

Izjava ES o skladnosti je torej pisna izjava proizvajalca (ali poobla¹èenega zastopnika, da je njegov material enakovreden priporoèilom Evropske unije. Te informacije morajo delovati na enem ali veè izdelkih, ki so jasno identificirani s strani podjetja ali kode izdelka ali so va¹a edinstvena povezava. Proizvajalec mora izdelek analizirati in narediti spremembe, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtev direktiv.

Pred izdajo izjave o skladnosti morajo biti proizvodi podvr¾eni postopkom ugotavljanja skladnosti, in èe je potrebno (ker izhajajo iz njihovih lastnih predpisov, morajo izdelki pridobiti tudi dobre certifikate. Postopek ugotavljanja skladnosti se posname z izvajanjem posebnih zaporedij ukrepov. Obstajajo resnièno imenovani moduli in so ponavadi prikazani z velikimi èrkami. Izbira tega zaporedja je odvisna od proizvajalca, ki ga bo verjetno izbral v skladu z na¹imi preprièanji z vidika, predstavljenega v navodilih za izdelek. Pri tehnièno povpreènih izdelkih je lahko zaporedje sestavljeno iz doloèenega elementa (npr. Modula A, za naprednej¹e postavke pa so postopki (npr. Pri uspe¹nosti ¹tevca elektriène energije lahko proizvajalec izbere module B + D, B + F ali H1 . Potem so dokumentirani potek in sadovi dejavnosti. Proizvajalec, ki ima CE izjavo o skladnosti, nalaga izdelke. Velika odgovornost, povezana z izdajo izjave o skladnosti s strani proizvajalca, izhaja iz zadnje, da je mo¾no, da izdelek, za katerega je bila izdelana dokumentacija, izpolnjuje vse osnovne ¾elje in je solidarna z veljavnimi predpisi.Sporazumi ES o zdru¾ljivosti morajo vsebovati druge informacije v skladu z naslednjo predlogo (v skladu z odlokom ministra za infrastrukturo z dne 11. avgusta 2004 o naèinih razglasitve skladnosti gradbenega materiala in sistema za oznaèevanje gradbenega znaka:1. Enotni identifikator izdelka - ¹tevilka XXXX2. Ime in naslov proizvajalca in, èe je takrat ¾elen, in njegov poobla¹èeni evropski zastopnik3. Izjava o skladnosti temelji na celotni odgovornosti proizvajalca (ali monterja.4. Kaj predstavlja problem deklaracije - identifikator izdelka, ki bo zagotovil obnovo njegove zgodovine, èe je potrebno - prilo¾ite sliko5. Zgoraj opisana izjava je skupna ustrezni zakonodaji Skupnosti (seznam.6. Sklicevanja na specifikacije ali sklicevanja na usklajena pravila - na katera se uporablja izjava7. Po potrebi je treba zagotoviti informacije o prigla¹eni osebi, ki je posredovala in izdala potrdilo8. Druge dodatne informacije, kot so: v imenu katerih je bilo ime podpisano, datum in kraj izdaje, polo¾aj, ime in podpis.Po izdaji izjave o skladnosti lahko izdelek prejme znak CE. Prisotnost te oznake na embala¾i izdelka ka¾e, da izpolnjuje zahteve direktiv EU. Nana¹ajo se na naloge, povezane s pomoèjo zdravja in okolja, varnost uporabe in ¹e vedno doloèajo nevarnosti, ki jih mora proizvajalec odpraviti. Èe je izdelek predmet ugotavljanja skladnosti, vendar nima izjave o skladnosti, ga ni mogoèe predlo¾iti v nakup ali prevesti v uporabo na podroèju Evropske unije. Proizvajalec spo¹tuje informacije ali jih uspe¹no upo¹teva, èe je lahko sede¾ izven Evropske unije - s strani njegovega evropskega poobla¹èenega zastopnika.