Geslo za onesna evanje zraka

Pogosto se v ozadju dela pojavi ¹kodljiv prah, ki je suspendiran v industrijskih plinih, v zgorevalnih plinih ali v zraku. Onesna¾evalci te vrste so nevarni za zdravje ljudi, ljudi v takih krajih. Torej, kaj storite, da zaposlenim ni treba biti nervozni zaradi posledic, ki jih prina¹a bivanje v onesna¾enem okolju?

Najbolj¹a re¹itev je industrijsko odstranjevanje prahu. Postopek odstranjevanja prahu, imenovan "odsesavanje prahu", omogoèa odstranitev ¹kodljivih plinov, prahu z delovnih mest, kjer je verjetnost negativnih zdravstvenih uèinkov delavcev verjetna.

Sistemi za odsesavanje prahu so usmerjeni predvsem na mesta, kjer se pojavi kontaminacija s suhim delom z onesna¾enimi delovnimi mesti, pri èemer je treba odstraniti drobne delce. Tehnolo¹ki zbiralniki prahu so zato lahko v energetskem, varilnem, kovinskem, ¾ivilskem ali farmacevtskem polju. Prah, ki je ¹kodljiv za zdravje, nastaja med proizvodnimi procesi, zlasti v proizvodu za obdelavo materiala, tudi med polivanjem nepakiranih materialov med transporterji. Treba se je zavedati polo¾aja od zadnjega, da so nekateri prah strupeni za ¾ivi sistem in da je treba njihovo koncentracijo zmanj¹ati na obna¹anje pri delu z uporabo sistemov za odsesavanje prahu.

LibreCoin

Da bi bili sistemi za ekstrakcijo prahu zelo ekonomièni, uporabite lokalne opornike, ki so lahko izdelani iz samonosilnih rok, sesalcev in nape, name¹èenih na straneh centra za emisije. Obvezno mora zahtevati redno odstranjevanje pra¹nih grozdov, kar jim uèinkovito prepreèuje premikanje in usedanje. Pomemben dejavnik je tudi tesnost spojev v konstrukciji, ker se bo vsako pu¹èanje uporabilo za odvzemanje mlinov zunaj, kar bo vplivalo na skupine za odstranjevanje prahu.

Zaradi zdravja zaposlenih je vredno vlagati v industrijsko odstranjevanje prahu. Gospodarske naprave bodo uèinkovito zaustavile vsa onesna¾evala, ki lahko vplivajo na telo, kar spremeni uèinkovitost dela. Pri tem ne smemo pozabiti na dejstvo, da so industrijske naprave za odstranjevanje prahu vèasih zahteva, ki jo doloèajo pravila in standardi na podroèju zdravja in varnosti. Dobro, njihovo vraèanje prina¹a ¹tevilne prednosti, zato je vredno vlagati in imeti tak¹ne re¹itve.