Francoska otro ka oblaeila

Resnièna nevarnost eksplozije se pojavi v primeru pra¹enja zraka z razliènimi vrstami prahu. Lahko so iz lesa, finega premogovega prahu ali barvil v prahu. V visoki pridobitvi drobnih zrn prahu razliènega izvora lahko pride do eksplozije. V¾ig je verjetno posledica odprtega ognja, elektriènih isker, elektrostatiènih tokov ali samih strojnih elementov, ki se segrejejo na visoko temperaturo.

Da bi zmanj¹ali tveganje eksplozije in eksplozije, so potrebni sistemi za ekstrakcijo prahu, najvi¹ji izkoristek naprav za zbiranje prahu pa je zagotovljen z lokalnimi oporami, ki so lahko v obliki samonosnih roèic, dojiljev ali streh, ki se nahajajo blizu vira emisije. Vsak grozd prahu je treba takoj odstraniti, da se prah ne dvigne ali spusti. Prav tako je potrebno redno prazniti posodo za prah.

Naprave za odsesavanje prahu morajo biti enakovredne direktivi atex. Obstajajo ventilatorji in filtri, ki so skladni s trenutnimi standardi. Vgradnja atexa (atex instalacija v normalni izvedbi se poka¾e z eksplozivnih plo¹è, ki povzroèajo eksplozijsko varen filter. Filtri so lahko enkratne uporabe ali lahko dovolijo pogosto uporabo.Eksplozija prahu v konstrukciji povzroèi, da se membrana razpoèi, eksplozivni plini pa se v atmosfero oblikujejo tako, da ne zadenejo filtra.

Opcijska oprema za odsesavanje prahu je lahko sistem za ga¹enje isker ali nov sistem za ga¹enje isker v prostoru za namestitev z uporabo ogljikovega dioksida. Povratne lopute morajo biti name¹èene na prezraèevalnih kanalih, ki so poslani na filter. Naloga loput je za¹èititi ¹irjenje plamena v napravi.