Digitalni mikroskop bw788

https://max-lf.eu/si/

Mikroskop se uporablja za ogled majhnih predmetov, ki so ponavadi nevidni s prostim oèesom, ali za opazovanje podrobnosti manj¹ih predmetov. V zadnjih fazah je ¾e veliko vrst mikroskopov (akustiènih, holografskih, polarizacijskih, stereoskopskih in drugih, prvi pa so bili optièni mikroskopi.

Mikroskopi tega ¾anra uporabljajo dnevno svetlobo za vadbo preuèevanih predmetov, za njihove oèete pa priznavajo svojega sina in starega - Zachariasza Janssena in Hansa Janssena - Nizozemca. Svoj prvi mikroskop so zgradili okoli leta 1590, samo 10-kratno poveèavo in to ni bilo tako. Preboj na tem podroèju je naredil Antoni van Leeuwenhoek, izdelal je drugaèno strategijo za bru¹enje in poliranje tankih leè, kar je povzroèilo 270-kratno poveèavo. V tej vaji je Nizozemec izbolj¹al mikroskop, zaradi èesar je dosegel ¹tevilna odkritja in poveèano biologijo. Njegovi mikroskopi so bili pripravljeni drugaèe kot tisti iz sodobnega èasa. Pomembno je, da jih obravnavamo preprosto kot zelo funkcionalna poveèevalna stekla. Leeuwenhoekov mikroskop je bil narejen samo od same leèe in predmet, ki ga je treba preiskati, je bil postavljen nasproti leèe, njegovo mesto pa je bilo mogoèe izbolj¹ati s pomoèjo dveh parov. Instrument je imel dol¾ino 3-4 cm ali pribli¾no 7-10 centimetrov. Nov trenutek v obliki mikroskopov se je pojavil, ko so v njih uporabljali elektrone. Prvi mikroskop tega tipa - elektronski mikroskop - so zgradili Ernst Rusk in Maks Knoll leta 1931 v Berlinu. Silikonska revolucija je sama upo¹tevala uporabo elektronskih mikroskopov kot osnovo. olaj¹ali so tudi opazovanje najmanj¹ih struktur celiènih organelov. Iz èakalne vrste leta 1982 je bil ustvarjen prvi tunel za skeniranje in mikroskop. Njeni ustvarjalci so bili znanstveniki iz Gerda Binninga in Heinricha Rohrerja v Zürichu. Zahvaljujoè takim mikroskopom dobimo tridimenzionalno sliko struktur, ki so nasproti atomom. Kasneje so bile narejene ¹tevilne spremembe tega mikroskopa, da bi si ogledali primere nanometrskih razredov. Sodobni raziskovalci pravijo, da bo razvoj mikroskopije spodbudil razvoj nanotehnologije, ki bo na¹la uporabo in vpliv na na¹o ¾ivljenjsko podroèje.