Delo za prevajalsko eoln

Tolmaèa je opredeljena kot oseba s filolo¹ko izobrazbo, ki lahko zaradi znanja vsaj dveh jezikov prevaja ustno izra¾anje ali besedilo iz izvornega jezika v ciljni jezik. Proces prevajanja zahteva ne samo sposobnost razumevanja in predvajanja besedila, ampak tudi sposobnost artikuliranja njegovih misli v drugem jeziku. Zato je poleg jezikovnih kompetenc prevajalska pisarna dobro seznanjena s preprosto specializacijo in obstaja bogastvo znanja in sposobnosti za hitro absorbiranje in vrednotenje. Poleg visokih vsebinskih kompetenc mora prevajalec navdihovati tudi zaupanje na obeh straneh komunikacije.

Tolmaèi olaj¹ajo komunikacijoTolmaèi se uporabljajo za la¾jo komunikacijo s prevajanjem govorjenega ali govorjenega jezika, kar omogoèa pogovor med dvema sogovornikoma, ki ne moreta pogovarjati v tem jeziku. Med storitvami prevajanja v Var¹avi, ki se nana¹ajo na tolmaèenje, je posebej priljubljen simultani in konsekutivni tolmaèenje. Soèasno je stalno razumevanje brez predhodno pripravljenega besedila, ki se izvaja istoèasno z izjavo govornika. Velika sreèanja in konference so najpogostej¹a situacija, ko se predvaja simultano tolmaèenje. Tolmaè ¾ivi v zvoèno izolirani kabini, kjer skozi slu¹alke poslu¹a govornikovo govorico in hkrati izpolni svoj prevod, ki ga udele¾enci poslu¹ajo skozi slu¹alke.

Konsekutivno tolmaèenje je manj znanoZaporedni tolmaè je precej poenostavljena naloga, ker opazi govor z uporabo posebnega snemalnega sistema in ¹ele nato govori v stilu ciljnega govornika. Potem je bil zadnji edinstven naèin ustnega prevajanja. Zdaj se tehnika nadome¹èa s simultanim tolmaèenjem, ki je zaradi naprednih tehnologij vedno bolj pogosto. Konsekutivno tolmaèenje se poka¾e in je praktièno, saj je zaradi zakasnitve v zaporedju, ki je potrebno za snemanje komentarjev, izvirno besedilo v ciljnem slogu dalj¹e. Medosebne funkcije, koristne v pisarni tolmaèa, so fenomenalen spomin, odlièna sposobnost koncentracije in sposobnost dela pod pritiskom.