Davene blagajne

Z uvedbo novih omejevalnih zahtev za blagajne imajo namen mala podjetja njihovo uporabo. Vse dru¾be, katerih letni dohodek presega 20.000 PLN se mora registrirati na davèni napravi.

Pri uspe¹nosti, ko je bila dejavnost zaèeta med letom, se denarna meja, do katere je eden odstranjen iz vodenja evidenc v finanènem uradu, poroèa v sorazmerju s ¹tevilom poslov skozi vse leto.V zvezi s tem je skupina srednje velikih podjetij prisiljena vzeti fiskalne blagajne. V takih primerih obièajno ne plaèate za nakup velikih, kompleksnih blagajn, ker lastniki tak¹nih podjetij i¹èejo prihranke na vsakem koraku. Krakovske blagajne ponujajo naprave, namenjene posebej mladim podjetnikom. V sodobni fazi mora vlagatelj odgovoriti na vpra¹anje, kaj zahteva od finanène institucije tudi pod katerimi pogoji se bo uporabljala blagajna. Ponudba tak¹nih zneskov je celo velika. Lastnik blagovne znamke naèrtuje, kaj ¾eli. Za take blagajne je znaèilna povpreèna kolièina in nekoliko manj funkcionalnosti. Cene se gibljejo od nekaj sto do dobrih tisoè in pol. Na prenosnem denarnem trgu so preproste, kar je mogoèe dati v prodajnih pogojih v naravnem prostoru, kjer se mora prodajalec nenehno premikati, in obstajajo tudi tisti, ki so vgrajeni v mestih uporabe v stanovanjih, kjer lahko nastavite tak¹no blagajno. V uspeh teh pomembnih pogosto proizvajalec poda najni¾jo temperaturo, na kateri lahko varno nastane, saj je ne morete vedno vzeti na zelo pomembnih zmrzali. Poleg tega imajo tak¹ne blagajne v primeru de¾ja vodoodporne tipkovnice.

Denarna blagajna za male podjetnike ima majhne mo¾nosti. Tako kot vsaka blagajna ustvarja dvojnik potrdil, ki jih je treba pri poravnalnem centru pustiti pri davènem uradu. V primeru najmanj¹ih so elektronske kopije najpogosteje povezane s kompaktnostjo velikosti blagajne. V te¾jih kolièinah je mo¾no tudi natisniti dvojnik na naslednji zvitek papirja.

V takih blagajnah so funkcijski gumbi tudi mo¾nost varèevanja z blagovno bazo. Te obse¾ne blagajne se lahko uporabljajo z raèunalnikom, povezujejo bralnike èrtnih kod ali elektronske tehtnice. Hkrati je mo¾no z blagajno plaèilnega terminala vkljuèiti blagajno. Zahvaljujoè vsem tem mo¾nostim lahko tudi srednje velika podjetja dovolijo, da pravilno vodijo evidenco prodaje.