Blagajno ali lahko prodate

Ali je mogoèe prodati blagajno? Mo¾no pa je le, èe bo preverjeno in ponavadi prek storitvenega podjetja doloèenega proizvajalca, ker so zainteresirani za nakup rabljenih blagajn, poceni in uporabljene fiskalne blagajne pa najdete v poobla¹èenih temah doloèenega proizvajalca. ©e vedno lahko dajemo blagajno za razrez. In èe so mehanizmi iz blagajne v zelo uèinkovitem razpolo¾enju, je moè prodati novo podjetje.

V predpisih o registrskih registrih ni izrecnih predpisov o obna¹anju davènega zavezanca z davènimi blagajnami pri uspe¹nosti konca njegove poslovne dejavnosti. Nobeden od veljavnih predpisov ne prepoveduje davkoplaèevalcem, da proda rabljeno blagajno, ki je njena znaèilnost. Enako stali¹èe je gotovo v posamezni igri, ki je bila zabele¾ena 23. avgusta 2012 z dimenzijo ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, v kateri je direktor Finanène zbornice v Bydgoszczu izjavil, da je po umiku davènih blagajn in vseh formalnosti doloèeno zakonskih doloèb, porabi denar v vlogi davènega zavezanca. To ne povzroèa nobenih ovir, da bi se v opisanem polo¾aju fiskalna blagajna lahko resnièno unièila ali prodala drugemu delu. Vendar pri delu prièa, da nihèe razen proizvajalca ne ¾eli kupiti rabljene blagajne. Potem je dejstvo, da je zaznavanje varne naprave ustreznega namena, njegova gradnja, delovanje in tudi mo¾nost uporabe davènega zavezanca pa so jasno zapisani v predpisih, ki delujejo na blagajnah. Tehtanje teh predpisov lahko prevzamejo le poobla¹èeni poljski proizvajalci in subjekti, ki delujejo v okviru pridobitve ali uvoza blagajn znotraj Skupnosti, kot je potrdil predsednik osrednjega urada za ukrepe, da blagajne, ki jih ponujajo, opravljajo funkcije, doloèene v èlenu. 111 par. 6a in merila, kakor tudi pogoje, ki jih potrebujejo za odziv. Èe torej ¾eli davèni zavezanec prodati blagajno drugemu podjetju, bi bilo treba to odloèitev ovrednotiti z ustrezno blagajno, ki bo ocenila, ali znesek ustreza zahtevam za re¹evanje DDV in ali je pomembno namestiti nov fiskalni modul.