Blagajne ki in zakaj jih uporabljajo

Vsak od zavezancev, ki je dol¾an zapisati prodajo izdelkov in storitev z uporabo blagajne, popolnoma pozna avanturo od zadnjega, koliko podrobnih zahtev v okviru premo¾enja mora opraviti tudi storitev razpravljanih naprav. Pijaèa iz takih razmer je resen periodièni tehnièni pregled blagajne. Kaj to pomeni poleg tega, koliko èasa bi bilo treba izpolniti? Kak¹na je fiskalna blagajna in tehnièni pregled? O tem spodaj.

Vivese Senso Duo Shampoo

Skupaj z Zakonom o DDV morajo biti blagajni redni tehnièni pregledi. Po tem datumu je bil ta trenutek podalj¹an. Tak pregled se opravlja z dobrimi storitvami. Pred 1. decembrom 2008 so bili za letno obdobje uporabljeni tehnièni pregledi blagajn. V spominih trenutno veljavnih pravnih aktov morajo biti blagajne primerne za tehnièni pregled vsaki dve leti od fiskalizacije ali iz tega pregleda. Uspe¹no, èe davèni zavezanec ne izvr¹i tak¹nega plaèila, ki je predmet sankcij. Referenèna je, med drugim podatki o davkoplaèevalca, da nalo¾i globo za zakladnico dejanje, saj zadeva ni predati blagajno se redno pregledujejo titri kot slab knjigovodstvo. Tak¹na utemeljitev izhaja iz èlena 61 § 3 Kazenskega zakonika.Pojavlja se vpra¹anje, v katerih rokah je lastnost izvajanja takega pregleda? Seveda, varèevanje trenutka v sodobnem dejstvu dr¾i davkoplaèevalca, in ne na mestu. Lastnik blagajne novitus delio ob zdru¾itvi datuma pregleda mora o tem obvestiti slu¾bo. Blagajna, skupaj s § 31 para. 4 odloèbe o polo¾aju blagajne bi morale opraviti obvezen tehnièni pregled blagajne v èasu 5 dni od obvestila.Davèni zavezanec bi moral omeniti tudi, da neizpolnjevanje roka za obvezne preglede blagajne povzroèi potrebo po vraèilu popusta od datuma nakupa. Takim davkoplaèevalcem se plaèujejo davkoplaèevalci, ki v treh letih od datuma zaèetka evidentiranja prodaje blaga / storitev niso pravoèasno prevzeli blagajne za tehnièno izvedbo ustrezne slu¾be.Èe povzamemo, je treba opozoriti, da je le odgovoren za vzdr¾evanje datuma pregleda.