Blagajne elzab k10 pregledi

Vsak zavezanec, ki prodaja blago finanènim osebam, je dol¾an evidentirati promet z uporabo blagajne. Gre za strategijo, ki omogoèa uporabo ustreznih poravnav z davènimi organi. Enako velja za zakon & nbsp; zakon je prav tako neizpodbiten.

Kaj pa napaèna blagajna?

V takih okoli¹èinah se zagotovi v tako imenovanem rezervnem skladu. Ugotavljanje, da ni zakonska zahteva, je v dobièku vsakega podjetnika, da o taki re¹itvi vnaprej razmi¹lja. V idealnem primeru deluje v drugi vrsti izrednih razmer, ki zahtevajo ustrezno popravilo opreme. Dejstvo je, da zakon o DDV jasno doloèa, da mora davèni zavezanec pri uspe¹nem pomanjkanju mo¾nosti za ustvarjanje prometnega registra s pomoèjo rezervnega blagajnika ustaviti prodajo. Rezervni sklad lahko za¹èiti pred nepotrebnimi in nepredvidljivimi zastoji v knjigi. Treba je opozoriti, da je treba pripravljenost lastni¹tva iz rezervne blagajne prijaviti davènemu uradu, govoriti o neuspehu pohi¹tva in uporabi znanja o nadomestnem obroku.

Na ¾alost, ko se je veliko dodalo hitro, se pomanjkanje blagajne, v tem znesku rezerv, osredotoèi na potrebo po ustavitvi prodaje. Nato dokonèanja prodaje ni mogoèe doseèi, tak¹ne dejavnosti pa so nezakonite in lahko povzroèijo posledice zaradi visokih finanènih bremen. Da ne omenjam kakovosti, v kateri bo izvajalec zahteval potrdilo o prejemu.

Zato je treba obvestiti o neuspehu storitve, ki so jo popravili blagajne in po¹tni fiskalni tiskalniki, pa tudi o davènih organih glede molka pri vodenju nakupovalnih zapisov za fazo popravila naprave in verjetno kupcev o molku pri prodaji.

Samo pri uspe¹nosti spletne prodaje podjetniku ni treba ustaviti na¹ih vlog, vendar to prina¹a doseganje veè pogojev - voditi je treba skrbno evidenco o tem, kateri material je bil plaèan; plaèilo mora biti opravljeno na spletu ali po po¹ti. V tej obliki bo prodajalec - davèni zavezanec - imel privilegij vstaviti raèun za DDV.