Binokularni mikroskop

Formexplode

Operacijski mikroskopi se uporabljajo za izvajanje operacij, ki zahtevajo veliko natanènost na majhnem podroèju delovanja, zato so sedaj na¹li uporabo na podroèju oftalmologije, zobozdravstva, otolaringologije in nevrokirurgije. Operacijski mikroskop, torej ne le standardna oprema za iskanje mikroskopa, ki se uporablja samo za poveèanje slike, temveè tudi oprema, ki poveèuje stereoskopijo slike in globino polja. Med drugim se uporabljajo mikroskopi, ki delujejo v mikrokirurgiji, ki je operativni naèin dajanja sredstev na obèutljivo anatomsko bitje. Nekateri operacijski mikroskopi, ki se uporabljajo v mikrokirur¹kih operacijah z uporabo vgrajene kamere, omogoèajo tudi zanesljivo dokumentiranje obdelav.Sodobni kirur¹ki mikroskopi imajo zapleteno kontraverzno mehansko suspenzijo kirur¹ke optike, zadnja generacija je razporejena v koaksialno ksenonsko osvetlitev, samodejno ostrenje, avtobalizacijo in varioskop. ©tevilne sodobne re¹itve, uvedene v novi generaciji operacijskih mikroskopov, zmanj¹ujejo tveganje napak pri nevarnih operacijah, ki prihranijo zdravje ali delovanje. Drugi operativni mikroskopi so popolnoma avtomatizirani, parametri njihovega obstoja pa se lahko sinhronizirajo z operacijskimi oblikami delovanja mikroskopskega aparata med nevrokirur¹kim postopkom. Danes znanstveniki ¹pekulirajo, da bo nenehna rast v mikroskopiji vzrok za razvoj nanotehnologije, ki bo verjetno na¹la ¹iroko uporabo v prihodnji medicini.