Agencija za industrijski razvoj 2015

https://slim-cho.eu/si/

Ob opazovanju razvoja sodobne industrije vèasih èutimo, da je v sobi. Lahko reèemo, da se trg dela zmanj¹uje, in mladi, ki so raèunali na sreèno ¾ivljenje, be¾ijo od znanega sveta. Toda v nasprotju z videzom dana¹njih medijev, trg dela raste in industrija se vedno razvija.

Razvoj industrije je raznolik za vsako podroèje va¹ega stanovanja. To je ¹e posebej pomembno za to zdravilo, ki ima nove re¹itve za industrijo. Tak¹na re¹itev je danes minimalno invaziven laser, ki se uporablja za razliène vrste bolezni, vendar zagotovo diskopatija. Zdaj je tu izposojen izraz "dekompresijski diski", ker se v medicini uporablja laser za dekompresijo medvretenène plo¹èe. Ta terminologija ima v industriji veè kot pomemben pomen pri izdelavi plo¹è razliènih vrst, ki so naroèene za industrijske stroje.Industrija je zdaj zelo pomembna, ¹e posebej v vasi, poleg mest. ©tevilna podroèja so bila ustvarjena z razvojem industrije, to dejstvo dekompresije pa ¾ivi v moèi orodij, ki se igrajo v sodobnem svetu. Izraz je viden v potapljanju, ki se navsezadnje dr¾i sprostitvenih toèk in tega, kar je v njem, neke vrste strast in poèitek.Diski za dekompresijske "diske" so predvsem vretenca na¹e hrbtenice. Èe sli¹imo tak¹no terminologijo, bo to obièajno povezano z delovanjem na¹e hrbtenice, ¹e posebej v oblikah, ko smo po taki metodi. Da bi razmislili o dekompresiji v sektorju, bo na¹a podoba misli ustvarila drugaèen naèin izdelkov, ki bodo pomembni za uvrstitev na take diske. Ne bodo vedno vedno prava slika. Najpomembnej¹a stvar je, da se tehnologija rodi z vrtoglavim tempom in da nas ¾ivi bolj udobno, tudi èe se ne zavedamo trenutnega stanja.